Test Cases (0/3)
  • printXtoY(1,10) to log 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  • printXtoY(10,20) to log 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

  • printXtoY(-20,-10) to log -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10

  Output
  Michael
   (0/300)